جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1398/11/28

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

14:00

مدرسان :

مجید اوقانیان
مریم شهابی
شهاب سعیدی
محمدرضا آذین
محمد مارانی