جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1398/10/28

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

17:00

مدرسان :

مجید اوقانیان
مریم شهابی

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1398/10/29

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

17:00

مدرسان :

مجید اوقانیان
مریم شهابی

جلسه :

3

تاریخ جلسه :

1398/10/30

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

17:00

مدرسان :

مجید اوقانیان
مریم شهابی

جلسه :

4

تاریخ جلسه :

1398/11/1

زمان شروع :

08:00

زمان پایان :

17:00

مدرسان :

مجید اوقانیان
مریم شهابی