جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1398/9/20

زمان شروع :

15:00

زمان پایان :

18:00

مدرسان :

مجید اوقانیان