دوره ها

فروش در عصر شکوفایی تکنولوژی
فروش در عصر شکوفایی تکنولوژی

تاریخ شروع: 1398/11/28
سرجوخه کوچک _ جوخه ققنوس (اولین تورآموزشی (Boot Camp) فروش در ایران)
سرجوخه کوچک _ جوخه ققنوس (اولین تورآموزشی (Boot Camp) فروش در ایران)

تاریخ شروع: 1398/10/28
ورکشاپ بازاریابی
ورکشاپ بازاریابی

تاریخ شروع: 1398/9/20