مشخصات افراد با هوش هیجانی بالا

مشخصات افراد با هوش هیجانی بالا

مشخصات افراد با هوش هیجانی بالا

 

ما با استفاده از هوش می‌توانیم در برابر چالش هایی که با آنها روبرو می شویم، رفتاری مناسب از خود نشان داده و کنش و تعاملات سازنده‌ای با دیگران داشته باشیم و به حل مسائل زندگی اقدام نماییم.

مهمترین مبحث هوش در چند دهه اخیر بحث هوش هیجانی یا هوش عاطفی است.

اما هوش هیجانی چیست؟

مشخصات افراد با هوش هیجانی بالا چیست؟

1:آدم‌هایی که هوش هیجانی بالا دارند، به احساساتشان توجه می‌کنند.

2:احساسات دیگران را درک می‌کنند.

3:می‌توانند عواطف خود را تنظیم کنند. 4:افرادی با هوش هیجانی بالا باانگیزه هستند.

5:مهارت‌های اجتماعی خوبی دارند.

6:هم می‌خواهند و هم می‌توانند درباره‌ی احساسات‌ خود با دیگران صحبت کنند.

7:می‌توانند دلایل اصلی احساساتشان را به درستی شناسایی کنند.